เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
6,395
6,380
6,394
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(06) โรคระบบประสาท....Desease of the nervous system
34
0.53
27
0.42
17
0.27
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(16) ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึ 7 วันหลัคลอด ).....Certain conditions originating in the perinatal period
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(12) โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue
64
1.00
96
1.50
61
0.95
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(05) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders
5
0.08
30
0.47
12
0.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(26) โรคและอาการอื่น
231
3.61
529
8.29
164
2.56
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(24) โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
441
6.90
522
8.18
245
3.83
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(11) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก........Diseases of the digrestive system
1,270
19.86
1,020
15.99
667
10.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(02) เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms
0
0.00
9
0.14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(18) อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาห้อปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
1,295
20.25
1,214
19.03
754
11.79
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(07) โรคตารวมส่วนประกอบของตา......disease of the eye and adnexa
48
0.75
67
1.05
37
0.58
0
0.00
0
0.00
0
0.00