เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
6,785
6,395
6,380
6,394
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(04) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases
1,341
19.76
1,016
15.89
455
7.13
276
4.32
0
0.00
0
0.00
(27) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
0
0.00
4
0.06
7
0.11
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(13) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..........Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
1,060
15.62
575
8.99
559
8.76
268
4.19
0
0.00
0
0.00
(03) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน .... Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
2
0.03
0
0.00
2
0.03
2
0.03
0
0.00
0
0.00
(10) โรคระบบหายใจ.......Diseases of the respiratory system
943
13.90
1,042
16.29
900
14.11
415
6.49
0
0.00
0
0.00
(20) อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(08) โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process
44
0.65
25
0.39
32
0.50
16
0.25
0
0.00
0
0.00
(99) กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)
284
4.19
287
4.49
249
3.90
126
1.97
0
0.00
0
0.00
(23) โรคของเด็ก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(01) โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)
111
1.64
95
1.49
69
1.08
50
0.78
0
0.00
0
0.00