เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
6,380
6,394
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(08) โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process
32
0.50
16
0.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(99) กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)
249
3.90
126
1.97
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(23) โรคของเด็ก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(01) โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)
69
1.08
50
0.78
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(15) ภาวะแทรกในการตั้ครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด......Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(09) โรคระบบไหลเวียนเลือด........Diseases of the circulatory system
3,227
50.58
1,627
25.45
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(17) รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
0
0.00
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(25) โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง
180
2.82
174
2.72
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(22) โรคของสตรี
127
1.99
51
0.80
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(14) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ......Diseases of the genitourinary system
137
2.15
31
0.48
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00