เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
6,394
0
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(07) โรคตารวมส่วนประกอบของตา......disease of the eye and adnexa
37
0.58
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(21) สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย...... Other external causes of morbidity and mortarity (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)
8
0.13
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(19) การเป็นพิษและผลที่ตามมา...
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(04) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases
276
4.32
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(27) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(13) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..........Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
268
4.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(03) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน .... Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
2
0.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(20) อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(10) โรคระบบหายใจ.......Diseases of the respiratory system
415
6.49
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(08) โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process
16
0.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00