เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
6,394
0
0
0
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(25) โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง
174
2.72
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(22) โรคของสตรี
51
0.80
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(14) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ......Diseases of the genitourinary system
31
0.48
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(06) โรคระบบประสาท....Desease of the nervous system
17
0.27
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(12) โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue
61
0.95
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(16) ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึ 7 วันหลัคลอด ).....Certain conditions originating in the perinatal period
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(26) โรคและอาการอื่น
164
2.56
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(05) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders
12
0.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(11) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก........Diseases of the digrestive system
667
10.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(24) โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
245
3.83
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00