เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
6,790
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(09) โรคระบบไหลเวียนเลือด........Diseases of the circulatory system
3,046
44.86
2,830
41.98
2,530
37.29
2,686
42.00
3,227
50.58
1,627
25.45
(18) อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาห้อปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
1,515
22.31
1,585
23.51
1,559
22.98
1,295
20.25
1,214
19.03
754
11.79
(11) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก........Diseases of the digrestive system
1,692
24.92
1,626
24.12
1,587
23.39
1,270
19.86
1,020
15.99
667
10.43
(10) โรคระบบหายใจ.......Diseases of the respiratory system
1,117
16.45
1,261
18.71
943
13.90
1,042
16.29
900
14.11
415
6.49
(04) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases
920
13.55
1,271
18.85
1,341
19.76
1,016
15.89
455
7.13
276
4.32
(13) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..........Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
1,114
16.41
1,313
19.48
1,060
15.62
575
8.99
559
8.76
268
4.19
(24) โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
1
0.01
4
0.06
196
2.89
441
6.90
522
8.18
245
3.83
(25) โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง
268
3.95
197
2.92
291
4.29
261
4.08
180
2.82
174
2.72
(26) โรคและอาการอื่น
362
5.33
194
2.88
152
2.24
231
3.61
529
8.29
164
2.56
(99) กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)
19
0.28
104
1.54
284
4.19
287
4.49
249
3.90
126
1.97