เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(03) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน .... Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
2
0.03
2
0.03
0
0.00
2
0.03
2
0.03
0
0.00
(13) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..........Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
1,313
19.48
1,060
15.62
575
8.99
559
8.76
268
4.19
0
0.00
(10) โรคระบบหายใจ.......Diseases of the respiratory system
1,261
18.71
943
13.90
1,042
16.29
900
14.11
415
6.49
0
0.00
(20) อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(08) โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process
21
0.31
44
0.65
25
0.39
32
0.50
16
0.25
0
0.00
(23) โรคของเด็ก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(99) กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)
104
1.54
284
4.19
287
4.49
249
3.90
126
1.97
0
0.00
(15) ภาวะแทรกในการตั้ครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด......Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
0
0.00
0
0.00
(01) โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)
200
2.97
111
1.64
95
1.49
69
1.08
50
0.78
0
0.00
(17) รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
2
0.03
1
0.01
0
0.00
0
0.00
2
0.03
0
0.00