เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(10) โรคระบบหายใจ.......Diseases of the respiratory system
1,261
18.71
943
13.90
1,042
16.29
900
14.11
415
6.49
0
0.00
(20) อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(08) โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process
21
0.31
44
0.65
25
0.39
32
0.50
16
0.25
0
0.00
(99) กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)
104
1.54
284
4.19
287
4.49
249
3.90
126
1.97
0
0.00
(23) โรคของเด็ก
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(01) โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)
200
2.97
111
1.64
95
1.49
69
1.08
50
0.78
0
0.00
(15) ภาวะแทรกในการตั้ครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด......Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
0
0.00
0
0.00
(09) โรคระบบไหลเวียนเลือด........Diseases of the circulatory system
2,830
41.98
2,530
37.29
2,686
42.00
3,227
50.58
1,627
25.45
0
0.00
(17) รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
2
0.03
1
0.01
0
0.00
0
0.00
2
0.03
0
0.00
(25) โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง
197
2.92
291
4.29
261
4.08
180
2.82
174
2.72
0
0.00