เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 504 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
6,785
6,395
6,380
6,394
0
0
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
(17) รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
1
0.01
0
0.00
0
0.00
2
0.03
0
0.00
0
0.00
(09) โรคระบบไหลเวียนเลือด........Diseases of the circulatory system
2,530
37.29
2,686
42.00
3,227
50.58
1,627
25.45
0
0.00
0
0.00
(22) โรคของสตรี
31
0.46
75
1.17
127
1.99
51
0.80
0
0.00
0
0.00
(25) โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง
291
4.29
261
4.08
180
2.82
174
2.72
0
0.00
0
0.00
(14) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ......Diseases of the genitourinary system
71
1.05
139
2.17
137
2.15
31
0.48
0
0.00
0
0.00
(06) โรคระบบประสาท....Desease of the nervous system
43
0.63
34
0.53
27
0.42
17
0.27
0
0.00
0
0.00
(16) ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึ 7 วันหลัคลอด ).....Certain conditions originating in the perinatal period
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
(12) โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue
8
0.12
64
1.00
96
1.50
61
0.95
0
0.00
0
0.00
(05) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders
2
0.03
5
0.08
30
0.47
12
0.19
0
0.00
0
0.00
(26) โรคและอาการอื่น
152
2.24
231
3.61
529
8.29
164
2.56
0
0.00
0
0.00