เลือกปี :
หมู่บ้าน :ตารางแสดงภาวการณ์เกิดโรค 506 ย้อนหลัง 5 ปี ข้อมูล ตำบลหนองตางู
กลุ่มโรค/ปีพ.ศ.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
6,790
6,741
6,785
6,395
6,380
6,394
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
อุจจาระร่วง
121
1.78
129
1.91
84
1.24
110
1.72
101
1.58
58
0.91
ปอดบวม
14
0.21
19
0.28
16
0.24
25
0.39
17
0.27
10
0.16
อาหารเป็นพิษ
17
0.25
23
0.34
11
0.16
26
0.41
4
0.06
9
0.14
มือ เท้า ปากเปื่อย
12
0.18
14
0.21
3
0.04
36
0.56
3
0.05
5
0.08
โรคตาแดง
11
0.16
63
0.93
8
0.12
13
0.20
3
0.05
5
0.08
ไข้หวัดใหญ่
1
0.01
18
0.27
5
0.07
10
0.16
21
0.33
4
0.06
ไข้เดงกี่
0
0.00
0
0.00
2
0.03
1
0.02
0
0.00
2
0.03
สุกใส
6
0.09
14
0.21
7
0.10
2
0.03
4
0.06
2
0.03
หนองใน
0
0.00
0
0.00
1
0.01
0
0.00
0
0.00
2
0.03
ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ
14
0.21
26
0.39
27
0.40
16
0.25
13
0.20
2
0.03