เลือกปี :2.3 ตารางแสดงอัตราการเกิด การตายและการเพิ่มธรรมชาติ ย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ.
ประชากรกลางปี
จำนวนเกิด
จำนวนตาย
การเกิด : 1000 ประชากร
การตาย : 1000 ประชากร
การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ %
2561
6,394
10
13
1.56
2.03
-0.05