เลือกปี :2.3 ตารางแสดงอัตราการเกิด การตายและการเพิ่มธรรมชาติ ย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ.
ประชากรกลางปี
จำนวนเกิด
จำนวนตาย
การเกิด : 1000 ประชากร
การตาย : 1000 ประชากร
การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ %
2561
6,394
10
13
1.56
2.03
-0.05
2560
6,380
52
45
8.15
7.05
0.11
2559
6,395
53
48
8.29
7.51
0.08
2558
6,785
59
43
8.70
6.34
0.24
2557
6,741
56
57
8.31
8.31
-0.01