เลือกปี :2.2 ตารางแสดงจำนวนการเสียชีวิต ย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ.
ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน
หมู่ที่
รวมเด็กเกิด
อัตราต่อ 1,000 ประชากร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2561
6,394
2
0
0
2
2
1
2
2
0
1
1
0
0
13
2.03
2560
6,380
7
6
4
6
3
6
2
3
0
3
2
3
0
45
7.05
2559
6,395
3
6
3
3
4
3
4
4
3
7
4
3
0
48
7.51