เลือกปี :2.1 ตารางแสดงจำนวนการเกิดมีชีพ ย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ.
ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน
หมู่ที่
รวมเด็กเกิด
อัตราต่อ 1,000 ประชากร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2561
6,394
0
1
0
1
2
0
1
2
1
2
0
0
0
10
1.56
2560
6,380
5
10
5
5
6
6
3
3
1
1
4
1
0
52
8.15
2559
6,395
3
5
4
2
5
4
3
4
5
7
3
2
0
53
8.29