ตารางแสดงจำนวนร้อยละประชากรชาย หญิงแยกรายหมู่บ้าน ปี 2564 บ้าน:
ช่วงอายุ
ประชากรทะเบียนราษฎร์
ประชากรจากการสำรวจ
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
ไม่พบข้อมูล