เลือกปี :ตารางแสดงจำนวนร้อยละประชากรชาย หญิงแยกรายหมู่บ้าน ปี 2561
#
ชื่อหมู่บ้าน
รวม
ชาย
ร้อยละ
หญิง
ร้อยละ
60051101
หนองตางู
528
253
47.92
275
52.08
60051102
จิกลาด
439
214
48.75
225
51.25
60051103
วังวัด
318
150
47.17
168
52.83
60051104
ทุ่งหล่ม
500
256
51.20
244
48.80
60051105
เนินพิมผาสุข
443
217
48.98
226
51.02
60051106
โคกกว้าง
339
162
47.79
177
52.21
60051107
หนองพิมพ์วัฒนา
332
162
48.80
170
51.20
60051108
คลองอ่างทอง
354
177
50.00
177
50.00
60051109
วังตะโกก
253
128
50.59
125
49.41
60051110
เนินสะเดา
365
164
44.93
201
55.07
60051111
วังทอง
259
127
49.03
132
50.97
60051112
วังปลากราย
160
80
50.00
80
50.00
60051113
เนินมะม่วง
253
125
49.41
128
50.59
รวม
4,543
2,215
48.76
2,328
51.24