เลือกปี :ตารางแสดงจำนวนร้อยละประชากรชาย หญิงแยกรายหมู่บ้าน ปี 2566
#
ชื่อหมู่บ้าน
รวม
ชาย
ร้อยละ
หญิง
ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล