เลือกปี :ข้อมูลด้านสาธารณสุข : ประชากรและการปกครอง ปี 2566
หมู่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร
ร้อยละ
ความแตกต่าง
จำนวนบ้าน
จำนวน
ครอบครัว
ทะเบียนราษฎร์
สำรวจ
ทั้งหมด
สำรวจ
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม
ไม่พบข้อมูล