James Lee

นางชโลธร พริกสี

ผู้อำนวยการ

รพ.สต.บ้านหนองตางู

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตางู


  ประวัติชุมชุน ตำบลหนองตางู

                  ตำบลหนองตางู เดิมอยู่รวมกับตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลหนองตางู ตอนแรกยังรวมอยู่กับตำบลบึงปลาทู        ต่อมาแยกออกเป็นตำบลบึงปลาทูอีกตำบลหนึ่ง เนื่องจาก สภาพเดิมเป็นป่า กันดารมาก ใช้เส้นทางบก ต้องใช้เท้าเดินไม่มีถนน เป็นทางล้อเกวียน มีหนองน้ำในหมู่บ้าน        สมัยก่อนมีคนพบเห็นงูใหญ่ จึงเรียกว่าหนองตางู หรืออีกเรื่องเล่าหนึ่งหนองน้ำนั้นมีชายชื่อตางูอาศัยอยู่และเสียชีวิตที่นั้น ชาวบ้านจึงใช้ชื่อว่าหนองตางูเป็นสัญลักษณ์        ของหมู่บ้าน ต่อมาตั้งเป็นตำบลหนองตางู มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีวัดที่สำคัญ คือ วัดหนองตางู มีหลวงปู่พิมพา พระชื่อเสียงโด่งดังอีกองค์หนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์        เป็นผู้ก่อสร้างตั้งอยู่หมู่ที่ 1 มีสถานบริการสาธารณสุข 1 แห่งชื่อสถานีอนามัยบ้านหนองตางู ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 รับผิดชอบทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม        สุขสุขภาพตำบลในปีงบประมาณ 2553 และเปิดให้บริการชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้

  สภาพทั่วไปของตำบล

                  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองตางูเป็นพื้นที่นาประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง (นาปี – นาปรัง)                                         มีบางส่วนทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง

  ข้อมูลอาชีพของตำบล

                  อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และอื่นๆ

  ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

    1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู หมู่ที่ 5

    2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตางู หมู่ที่ 1

    3. วัดหนองตางู หมู่ที่ 1

    4. วัดจิกลาด หมู่ที่ 2

    5. วัดทุ่งหล่ม หมู่ที่ 4

    6. สำนักสงฆ์ป่าแสงทอง หมู่ที่ 4

    7. วัดโคกกว้าง หมู่ที่ 6

    8. วัดหนองพลับ หมู่ที่ 7

    9. วัดเนินสะเดาหวาน หมู่ที่ 10

    10. โรงเรียนวัดหนองตางู หมู่ที่ 1

    11. โรงเรียนวัดจิกลาด หมู่ที่ 2

    12. โรงเรียนวัดคลองจินดา หมู่ที่ 4

    13. โรงเรียนบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 6

    14. ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หมู่ที่ 5

    15. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา บ้านคลองอ่างทอง หมู่ที่ 8

    16. แหล่งเรียนรู้การดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเนินสะเดาหวาน หมู่ที่ 10

    17. มูลนิธิหลวงปู่พิมพา ธมฺมวโร วัดหนองตางู หมู่ที่ 1

  ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ตำบลหนองตางู

Cinque Terre

  ประวัติสถานบริการ

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตางู ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เดิมชื่อ        สำนักงานผดุงครรภ์บ้านหนองตางู เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีนายวิรัตน์ นางเพทาย ปัทมาลัยและครอบครัว ตลาดเจริญผล บริจาคที่ก่อสร้างเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน มีเจ้า        หน้าที่คนแรก นางสาวอารี สุหร่ายคิมหันต์ (บุญสุวรรณ) ต่อมาปี 2524 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยบ้านหนองตางู
                  ต่อมาปี 2537 นายสุพจน์ นางกฤษณา ปลั่งใย และครอบครัวได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ รวมเป็น 2 ไร่ 2 งาน และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง        อาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่ ตามแบบ 8146 / 2536
                  ปีงบประมาณ 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองตางู (PCU) ปีงบประมาณ 2550 ได้รับการคัดเลือกเป็น ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) และต่อมาได้        รับการยกฐานะให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2553
                  ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน รวม 9 คน มีนางชโลธร พริกสี เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่ง        เสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตางู

  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

                  จากตำบลหนองตางูถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย ระยะทาง ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลบรรพตพิสัย ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร        ห่างจากที่ทำการอำเภอระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 53 กิโลเมตร

  สภาพทางภูมิศาสตร์

                  ตำบลหนองตางูมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง เหมาะแก่การทำนา มีคลองผ่านหลายสายทั้งคลองธรรมชาติและคลองเพื่อการชลประทาน คลองที่สำคัญได้แก่        คลองหนองตางู คลองวังวัด

  อาณาเขตตำบล

                  ตำบลหนองตางู มีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของอำเภอบรรพตพิสัย และของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 82.11 ตารางกิโลเมตร หรือมีประมาณ 51,323 ไร่
       มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
              ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
              ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
              ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
              ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

  ด้านการปกครอง

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตางู ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๓ หมู่บ้าน กำนันชื่อนายพชร ผลชี และ        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อ นายหลุย เหรียญทอง