James Lee

นางชโลธร พริกสี

ผู้อำนวยการ

รพ.สต.บ้านหนองตางู

วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตางู


  วิสัยทัศน์

    “สร้างนำซ่อม พร้อมบริการ มาตรฐานองค์รวม ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมภาคีเครือข่าย

  พันธกิจ

    1. ให้บริการแบบผสมผสานเน้นงานส่งเสริมสุขภาพ,งานป้องกันโรค,งานรักษา,พยาบาล,งานฟื้นฟูสภาพ,อย่างมีคุณภาพ

    2. ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน,บริการฉับไว,บริหารโปร่งใส,ตรวจสอบได้

    3. ประชาชนและองค์กรทุกระดับมีส่วนร่วมและพึงพอใจการรับบริการ

    4. เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

  ประเด็นยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตร์หลัก

          1. การพัฒนาคลินิกบริการ

          2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

      ยุทธศาสตร์รอง

            1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
            2. การพัฒนาระบบบริหารสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
            3. การพัฒนาวิชาการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
            4. การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำอย่างเป็นระบบและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข
            5. การมีส่วนร่วมจากภาคส่วน ซึ่งได้แก่การผลักดันให้เกิดการบูรณาการด้านการสาธารณสุขของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน

  เป้าประสงค์ (GOAL)

      เป้าประสงค์ระยะสั้น

          1. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการด้านยา

          2. พัฒนาภาพลักษณ์ รพ.สต.

          3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

      เป้าประสงค์ระยะยาว

          1. ด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ขององค์กร

          2. พัฒนาภาพลักษณ์ รพ.สต.

          3. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          3. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

  วัฒนธรรมขององค์กร

    N => New look ปรับโฉมหน้าการบริการ

    O => Organization Governance การจัดการองค์กรที่ดี

    N => Network เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ

    G => Green and Clean สถานบริการสวยสดลดโลกร้อน

    T => Teamwork การร่วมแรงร่วมใจ

    A => Active พัฒนาตนเองอย่างเสมอ

    N => Nonstop service ให้บริการตลอดเวลา

    G => Get the most out of Resources ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    U => Update ปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

  ค่านิยมขององค์กร

    1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization )

    2. จิตอาสา (Public Mind) พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมสุขภาวะและความมีสุขภาพดีของประชาชน

    3. ทำงานเป็นทีม (Team work) การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่มี

        ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่

    4. โปร่งใส (Transparency) : กลไกการทำงานขององค์กรที่สุจริต เปิดเผย มีช่องทางและข้อมูลข่าวสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

        ภายใต้กรอบของกฎหมาย

    5. ใฝ่รู้ (Enthusiasm) : มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

    6. แบบอย่างสุขภาพดี (Health Idol) : พฤติกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ เช่น

        การออกกำลังกาย,การรับประทานอาหาร,การพักผ่อน,การป้องกันโรค,การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพร่างกายอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

    7. พัฒนามาตรฐานพฤติกรรมบริการ : การสื่อสาร,การฟัง,การสนทนา,การต้อนรับและ บริการการแต่งกายและบุคลิกภาพและการรับโทรศัพท์